در پارت اول شما با ترموستات اتاقی و نیز با عملکرد دستگاه و ضرورت استفاده ترموستات اتاقی در سیستم های سرمایشی گرمایشی آشنا خواهید شد .

در پارت دوم شما با مزایای استفاده از ترموستات اتاقی زوپان استار در منزل و یا محل کار آشنا تا به ضرورت استفاده از این دستگاه پی ببرید.

 پارت سوم آموزش نصب و تنظیمات ترموستات اتاقی زوپان استار

 پارت سوم آموزش تنظیمات فنی و کالیبراسیون ترموستات اتاقی

فارسی